ค่ายยุวธรรมทูต  ?ผู้หว่าน?ค่ายยุวธรรมทูต ผู้หว่าน
สมาชิกคณะผู้รับใช้ฯพร้อมกับโปสตูลันต์และอัสปีรันต์ของคณะ ได้ไปช่วยในกิจกรรมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฑลของสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2554 ณวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี หัวข้อของปีนี้ก็คือ ยุวธรรมทูต ผู้หว่าน โดยนำเอาอุปมาเรื่องผู้หว่าน มาเป็นเนื้อหาหลักของการดำเนินกิจกรรม


2011_3-6oct01.JPG 2011_3-6oct02.JPG 2011_3-6oct03.JPG

2011_3-6oct04.JPG 2011_3-6oct05.JPG 2011_3-6oct06.JPG

2011_3-6oct07.JPG 2011_3-6oct08.JPG 2011_3-6oct09.JPG

2011_3-6oct10.JPG 2011_3-6oct11.JPG 2011_3-6oct12.JPG

2011_3-6oct13.JPG 2011_3-6oct14.JPG 2011_3-6oct15.JPG

2011_3-6oct16.JPG 2011_3-6oct17.JPG 2011_3-6oct18.JPG

2011_3-6oct19.JPG 2011_3-6oct20.JPG 2011_3-6oct21.JPG

2011_3-6oct22.JPG 2011_3-6oct23.JPG 2011_3-6oct24.JPG

2011_3-6oct25.JPG 2011_3-6oct26.JPG 2011_3-6oct27.JPG

2011_3-6oct28.JPG 2011_3-6oct29.JPG 2011_3-6oct30.JPG

2011_3-6oct31.JPG 2011_3-6oct32.JPG 2011_3-6oct33.JPG

2011_3-6oct34.JPG 2011_3-6oct35.JPG