Get Adobe Flash player

id2_013

วันที่ 14 - 15 มกราคม ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนในเครือของคณะผู้รับใช้ฯ ทั้ง 7 โรงเรียน ได้มาร่วมกันทำเกณฑ์ ตัวบ่งชี้  ตัวชี้วัด แและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้อัตลักษณ์โรงเรียนในเครือของคณะที่ว่า "รัก รับใช้ และให้อภัย" เด่นชัดขึ้นในโรงเรียน

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง