Get Adobe Flash player

sihm-teacher-leaderสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูแกนนำบ้านสีคุณธรรม โรงเรียนในเครือคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนธิดาแม่พระ จ.สุราษฎร์ธานี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง