Get Adobe Flash player

Untitled 1

            วันที่ 2 กันยายน 2560 ซิสเตอร์คณะภคินีผู้รับใช้ฯ เขตภาคกลาง เข้าเงียบประจำเดือนและร่วมใจกันระลึกถึงพระคุณเจ้ากาเยตาโน ปาซอตตี บิดาผู้ตั้งคณะ โอกาสครบรอบการจากไปของท่านครบ 67 ปี คุณแม่ลุยยีนา ดี ยอร์โย ครบรอบ 30 ปีการจากไปของท่าน และบรรดาผู้ที่มีส่วนในการอบรม ดูแลคณะที่ได้ล่วงลับไปแล้ว คุณแม่อันตนเนียตตา โมเรลลาโต พระคุณเจ้าเปโตร คาแร็ตโต และพระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ โดยก่อนพิธีบูชาขอบพระคุณมีการฉายวีดีทัศน์ของทั้ง 5 ท่าน และพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยคณะส่งเสริมและให้คณะเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีคุณพ่อสุรชาติ แก้วเสนีย์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ พร้อมด้วยบรรดาผู้ฝึกหัดของคณะทุกบ้านมาร่วมในพิธีนี้ เพื่อรับรู้และเข้าใจถึงความรักที่พระประทานให้