Get Adobe Flash player

รวมพลังผู้รับใช้ฯ เข้าใจสิ่งแวดล้อมรวมพลังผู้รับใช้ฯ เข้าใจสิ่งแวดล้อม
คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จัดอบรม สัมมนาประจำปีของคณะให้กับสมาชิกทุกคน เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานกลางคณะผู้รับใช้ฯ หัวหิน โดยหัวข้อในปีนี้ คือ ภาวะโลกร้อน สาเหตุและผลกระทบต่อชีวิตและภารกิจของซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ โดยมีพันเอกแพทย์หญิงสุมน? นาคเฉลิม และคุณพ่อนิพจน์ เทียนวิหาร มาเป็นวิทยากรให้การอบรม ทำให้ซิสเตอร์ทุกท่านได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อโลก ประเทศ สังคมและตัวเราแต่ละคน ทั้งทางกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังทำให้สมาชิกตื่นตัว พร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ อีกทั้งเพื่อสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับทุกคนที่ทำงานและอยู่กับพวกเราซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ หลังจากสัมมนาเสร็จ เราก็ได้ออกไปช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันที นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง