20200201วันนักบวช ส.กรุงเทพฯ      วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 ซิสเตอร์มัลลิกา ปานมีศรี ร่วมงานวันนักบวชสากล  และฉลอง 25 ปี การปฏิญาณตนเป็นนักบวช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯโดยมีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระ คุณ ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ