Get Adobe Flash player

20200725อบรมทาลิทาคุม บ้านผู้หว่าน สามพราน

      วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2020 ซิสเตอร์ลาวัลย์ ก๊กเครือ และซิสเตอร์นิตวดา อ่อนเทศ เข้าร่วมอบรมสัมมนาความร่วมมือระหว่างศาสนา หัวข้อ" เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างนักบวชพุทธ-คริสต์ในการขจัดความรุนแรง การละเมิดและการค้ามนุษย์ ในเด็ก เยาวชนและสตรี" มีผู้เข้าร่วมงาน ทั้งสังฆราช พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและภิกษุณีรวม 52 คน การสัมมนาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานฑูตสหรัฐประจำกรุงวาติกัน ผ่านTalitha Kum UISG Rome ร่วมกับTalitha Kum Thailand และสหพันธ์เจ้าคณะนักบวชชายหญิงแห่งประเทศไทย ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน จ.นครปฐม

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง