Get Adobe Flash player

20201027ผู้หว่าน 6

     วันที่ 27 ตุลาคม-5 ธันวาคม 2020 นวกนารีสายทิพย์ อิทธิดีไพศาล อัสปีรันต์สุธิตา ปุละเสทยัง อัสปีรันต์กุลธิดา สุสิริรัตน์จรัส และอัสปีรันต์เจนจิรา แซ่ต๋าว เข้ารับการอบรมผู้หว่าน6"บางเมล็ดตกในที่ดินดี จึงเกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้างสามสิบเท่าบ้าง ใครมีหู ก็จงฟังเถิด"(มธ.13:8-9)ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง