Get Adobe Flash player

20201031ประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก

      วันที่ 31 ตุลาคม 2020  ซิสเตอร์ธิดาเพ็ญ และซิสเตอร์อุมุพร ร่วมประชุมคณะกรรมการนิตยสารดอนบอสโก ที่สำนักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย โดยมีบิชอป โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล, ซดบ ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเป็นที่ปรึกษา

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง