Get Adobe Flash player

20201118สัมมนากลางปี

      วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2020 สัมมนากลางปี หัวข้อ“ภคินีผู้รับใช้ฯ กับวัฒนธรรมทิ้งขว้าง (LS 12,22) การปกป้องพิทักษ์คุ้มครองผู้เยาว์ ผู้เปราะบางและการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน” โดยเซอร์มารีอักแนส บัวทรัพย์ เป็นวิทยากร ที่บ้านพรพัชรหทัยนิรมล จ.ราชบุรี

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง