Get Adobe Flash player

20201124สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

    วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2020 สัมมนา พระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีประจำปี 2020 หัวข้อ “วิถีชุมชนวัด เป็นแนวทางและเป็นกระบวนการเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่” ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบาล จ.สุราษฎร์ธานี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง