Get Adobe Flash player

20201125อบรมศาสนสัมพันธ์ระดับชาตครั้งที่ 39

     วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2020  ซิสเตอร์ลาวัลย์ ก๊กเครือ ซิสเตอร์ประยงค์ศรี แย้มสุนทร และซ.นิตวดา อ่อนเทศ เข้าสัมมนาศาสนสัมพันธ์ระดับชาติครั้งที่ 39 ประจำปี 2020 ในหัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน (มุมมองศาสนสัมพันธ์กับงานด้านอื่นๆ)” ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง