Get Adobe Flash player

20201128อบรมหลักสูตร ผู้ให้บริการปรึกษารายบุคคลและทางโทรศัพท์รุ่นที่ 32

       วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2020  ซิสเตอร์อำไพ นัดดาศรี อบรมหลักสูตร “ผู้ให้บริการปรึกษารายบุคคล” รุ่นที่ 2 ที่โรงแรมธันยาอิน จ.เชียงราย

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง