20201228ประชุมร่คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

   วันที่ 28-30 ธันวาคม 2020 "ขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัด ด้วยการจัดการที่ดี" ซิสเตอร์สุภา ทองอำไพ ประชุมร่วมกับ คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ณ ศูนย์งานอภิบาล บ้านชุมพาบา เพื่อประเมิน ติดตาม และวางแนวทางการขับเคลื่อนวิถีชุมชนวัดในปี 2021 โดยได้ทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของแต่ละชุมชนวัด ผ่านทางข้อมูลที่ได้รับจากการออกไปพบปะ เยี่ยมเยียนกลุ่มคริสตชนตามวัด และการวางแผนงานอภิบาลของแต่ละวัด ซึ่งได้จากการสัมมนาพระสงฆ์ นักบวช ฆราวาส ประจำปี 2020

132778119_2644890032452782_7896185245306482272_o.jpg 133213075_2644889955786123_1045203950565933048_o.jpg 133709294_2644889979119454_151599131759154706_o.jpg

20201228ประชุมร่คณะทำงาน วิถีชุมชนวัด สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี.jpg