Get Adobe Flash player

20210703อธิการวิไลวรรณได้ลงพื้นแบ่งปันสิ่งของ อาหาร แก่ชาวบ้าน อ.สวนผึ้ง

      วันที่ 3 กรกฎาคม 2021 อธิการวิไลวรรณ ครูนารี พร้อมกับคุณพ่อไตรรงค์และคุณพ่อมนตรีและบราเดอร์คณะธรรมทูต เจ้าหน้าที่สังคมพัฒนาได้ลงพื้น บ้านห้วยผาก  บ้านวังโค  บ้านห้วยน้ำหนัก บ้านห้วยกระวาน และบ้านโป่งแห้ง ทั้ง 6 หมู่บ้าน อยู่ในตำบลตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง