Get Adobe Flash player

  ฆราวาสผู้รับใช้

กลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ ฯ

“คริสตชนฆราวาสมีบทบาทสำคัญที่ไม่มีใครสามารถแทนได้ ในการประกาศและเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า” (สมณสาสน์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 เรื่อง “กระแสเรียกและภารกิจของคริสตชนฆราวาสในพระศาสนจักรและในโลก” ข้อ 7)  

ภารกิจของคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ คือ อุทิศตนเพื่อสนองความต้องการของพระศาสนจักรท้องถิ่น ร่วมมือในกิจการต่างๆ ของวัดและสังฆมณฑล(เทียบพระวินัย ข้อ 3) ในการดำเนินงานเหล่านี้ในแต่ละแห่ง จึงมีฆราวาสจำนวนหนึ่งเป็นผู้ร่วมงานในฐานะที่เป็นครู พนักงาน รวมทั้งผู้ปกครองของผู้ฝึกหัดและนักเรียน ซึ่งเมื่อรวมแล้วก็เป็นจำนวนมากพอสมควร หลายคนเป็นคาทอลิกและบางคนทำงานอยู่กับซิสเตอร์มานาน ในความเป็นจริง แม้ว่าพวกเขาไม่มีกระแสเรียกที่จะเป็นนักบวช พวกเขาก็ค่อยๆ ซึมซับจิตตารมณ์และอุทิศตนเอง เพื่อร่วมในเจตนารมณ์ของคณะ รวมทั้งสถานการณ์ในโลกปัจจุบันที่สับสนวุ่นวายด้วยค่านิยมผิดๆ เรียกร้องให้หลายๆฝ่ายร่วมมือกัน เพื่อให้ข่าวดีแห่งพระวรสารเป็นที่รับรู้และยอมรับ เพื่อสังคมของเราจะได้กลับเป็นพระอาณาจักรแห่งสันติภาพและความรักของพระเจ้า

          คณะภคินีผู้รับใช้ฯ เข้าใจจิตตารมณ์ของพระศาสนจักรมากขึ้นว่า จำเป็นที่จะให้บรรดาฆราวาสเข้าใจและทำงานในบทบาทคริสตชนอย่างจริงจังคือ มีส่วนร่วมในการประกาศและเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้ามากขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ ฯ

1.ส่งเสริมฆราวาสคาทอลิกที่ทำงานกับสมาชิกของคณะ ให้มีจิตตารมณ์คริสตชนที่เข้มแข็งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฆราวาสคาทอลิกที่ทำงานกับสมาชิกของคณะมีส่วนร่วมในภารกิจของพระศาสนจักร โดยทางงานที่ทำร่วมกับคณะอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

3.สนับสนุนให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่มซาเลเซียนผู้ร่วมงาน เมื่อมีความพร้อม เพื่อเป็นสมาชิกของกลุ่มฆราวาสที่ได้รับการรับรองจากพระศาสนจักรอย่างเป็นทางการแล้ว และเป็นสมาชิกทางการของครอบครัวซาเลเซียน ที่คณะภคินีผู้รับใช้ฯ สังกัดอยู่ด้วย ทั้งนี้ โดยนัยของพระวินัยของคณะ (ข้อ 50)

4.ร่วมกับคณะภคินีผู้รับใช้ฯ ในการส่งเสริมกระแสเรียกพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาสแพร่ธรรมในองค์กรคาทอลิกต่างๆ

 

สมาชิกฆราวาสผู้รับใช้ ฯ

          หมายถึง ฆราวาสคาทอลิกที่ทำงานกับสมาชิกภคินีผู้รับใช้ฯ ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งได้แก่ คุณครู ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองหรือศิษย์เก่าที่สมัครใจร่วมในเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรและของคณะ

 

การรับสมัคร

            ต้นปีการศึกษา อธิการิณีหรือซิสเตอร์ที่อธิการิณีเจ้าคณะเห็นชอบให้เป็นผู้รับผิดชอบกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ฯ ของแต่ละหมู่คณะ หลังจากนำเสนอคู่มือฆราวาสผู้รับใช้ฯ แก่บุคคลเป้าหมายแล้ว จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกลุ่ม หลังจากนั้น จะมีพิธีรับเข้ากลุ่มพร้อมกับมอบเครื่องหมายของกลุ่มอย่างเป็นทางการ

 

ระเบียบปฏิบัติของกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ ฯ

1. สมาชิกฆราวาสผู้รับใช้ฯ จะดำเนินชีวิตและทำงานตามอาชีพและบทบาทของตน ในแวดวงของหมู่คณะภคินีผู้รับใช้ฯ ที่ตนสังกัด ภายใต้การนำของอธิการิณีหรือผู้รับผิดชอบกลุ่ม พร้อมกับผู้ประสานงานและรองผู้ประสานงานกลุ่มที่ได้รับเลือกจากสมาชิกของหมู่คณะนั้นๆ                                                                2. กลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ฯ จะพบกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง หนึ่งครั้งเป็นการพบกันในระดับหมู่คณะ และอีกครั้งหนึ่งเป็นการชุมนุมระดับคณะ โดยความรับผิดชอบของรองอธิการิณีเจ้าคณะ และคณะอนุกรรมการฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง                                                                                                                      3. ทุกสองเดือนจะมี “ข่าวสารฆราวาสผู้รับใช้ฯ” เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในกลุ่มและกับคณะภคินีผู้รับใช้ฯ ประกอบด้วยการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องและ ให้ข้อคิด เพื่อนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและในกลุ่ม

 

บทบาทหน้าที่ของอธิการิณี/

ผู้รับผิดชอบกลุ่มและผู้ประสานงานกับรองผู้ประสานงานกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ ฯ

1. สื่อสารสัมพันธ์ในระดับหมู่คณะ และระดับคณะ เช่นโดยทาง "ข่าวสารฆราวาสผู้รับใช้ฯ"

2. ดำเนินการเพื่อการพบและแบ่งปันชีวิตในระดับหมู่คณะ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อปลุกจิตสำนึกการเป็นฆราวาสคาทอลิกที่มีชีวิตชีวา และส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมชุมนุมประจำปีระดับคณะ

 

ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวผู้รับใช้ฯ

            ครอบครัวผู้รับใช้ฯ ประกอบด้วยสมาชิกภคินีผู้รับใช้ฯ บรรดาผู้ฝึกหัดทุกระดับ ศิษย์เก่าของคณะ ผู้ปกครองของสมาชิกและของผู้ฝึกหัดและฆราวาสผู้รับใช้ฯ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของครอบครัวผู้รับใช้ฯ ถัดจากบรรดาผู้ฝึกหัดของคณะ เพราะมีชีวิต จิตตารมณ์และร่วมภารกิจใกล้ชิดกับสมาชิกของคณะ เป็นหนึ่งเดียวและมีส่วนในภาวนาประจำวันของคณะภคินีผู้รับใช้ฯด้วย (สวดภาวนาให้ทุกวัน)

 

บทภาวนาของกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ ฯ                                                                       

            ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ประทานเกียรติอันยิ่งใหญ่ ให้ลูกได้เป็นคริสตชน เป็นลูกที่รักของพระองค์ ร่วมกับพี่น้องมากมายในพระศาสนจักร และร่วมภารกิจกับคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ลูกวอนขอพระองค์โปรดประทานจิตตารมณ์รัก รับใช้และให้อภัยแก่ลูก เพื่อจะได้เป็นผู้ประกาศข่าวดีและเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า ตามบทบาทหน้าที่ประจำวันของลูกด้วยเทอญ อาเมน

 

          หลังจากที่คณะ ได้เริ่มตั้งและทดลองดำเนินการกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ฯ มาเป็นเวลา 16 ปีแล้ว คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ จึงมีความยินดี เชิญชวนบรรดาครูและผู้ร่วมงานคาทอลิก ที่ทำงานในสถาบันหรือบ้านของคณะฯ รวมทั้งบรรดาศิษย์เก่า ผู้ปกครองของซิสเตอร์และของผู้ฝึกหัด และสนใจจะร่วมในเจตนารมณ์ของพระศาสนจักรและของคณะในกลุ่มฆราวาสผู้รับใช้ฯ ติดต่ออธิการิณีของโรงเรียนหรือซิสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อดำเนินการขั้นต่อไป หรือติดต่อเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ซิสเตอร์สมปอง ทับปิง โทร. 085-3815685

 

 

พบกับเราได้ที่นี่  Facebook : ฆราวาส ผู้รับใช้ ดวงหทัยนิรมล 

ฝ่ายการอบรมต่อเนื่อง